Công tác bảo đảm vận chuyển hàng quan trọng của Nhà nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 83/NQ-CP […]

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 83/NQ-CP về phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng tại Phiên họp chuyên đề về xây dựng lao lý ngày 22-8 vừa qua.
 
Theo đó, Chính phủ đã thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định về công tác bảo đảm vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước, trên cơ sở các định hướng chính sách được báo cáo và thảo luận tại phiên họp.

Xem thêm: Cong ty bao ve o quan binh tan tại đây.

Auto Draft

Theo dự thảo Nghị định, hàng đặc biệt là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước có giá trị đặc biệt quan trọng, bao gồm tiền đồng Việt Nam, ngoại tệ, giấy tờ có giá, tài sản quý (vàng bạc, kim khí quý, đá quý và các loại tài sản quý khác) trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước; cổ vật, báu vật nước nhà do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ vận chuyển.

Theo tờ trình của Bộ Công an, hiện công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt trong trong thực tiễn ở các cơ quan, địa phương còn nhiều sơ hở, thiếu sót.

Đáng để ý là cơ chế lãnh đạo, phối kết hợp, thông tin báo cáo và phương tiện trang bị còn lạc hậu, biên chế tổ chức, chất lượng đội ngũ chưa cung cấp với yêu cầu do lĩnh vực bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước đến nay vẫn chưa có văn bản luật pháp có hiệu lực cao ở cấp Chính phủ để điều chỉnh.

Vì vậy Bộ Công an khẳng định rất cần phải triển khai xong quy định của quy định có liên quan đến công tác đảm bảo vận chuyển hàng đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng cảnh sát cơ động phát huy hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ trong công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt.

Về nghị định này, Chính phủ đã giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp cùng Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, xây dựng Nghị định trình Chính phủ xem xét, ban hành trong Quý I năm 2018.

Ngoài ra, về đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý và tổ chức lễ hội: Chính phủ cũng thông qua các chính sách và đề nghị xây dựng Nghị định này.

Theo đó, thống nhất về sự cần thiết phải xây dựng và ban hành Nghị định về cai trị và tổ chức lễ hội, nhằm cai quản và tổ chức lễ hội chặt chẽ, khắc phục những giảm bớt, bất cập thời gian qua như: các hiện tượng phản cảm, bạo lực xảy ra trong lễ hội hoặc các biểu hiện “thương mại hóa” lễ hội, nhằm tăng cường cai quản nhà nước đối với hoạt động lễ hội ở nước ta trong thời gian tới.

Việc xây dựng Nghị định phải bảo đảm yêu cầu: Chủ thể của lễ hội là cộng đồng, tinh thần của lễ hội phải bảo đảm phát huy được giá trị cổ truyền văn hóa tốt lành, lòng yêu nước, tự hào dân tộc; kinh phí tổ chức lễ hội theo phương châm xã hội hóa; cơ quan nhà nước giữ vai trò quản lý, định hướng nội dung vận động và đo lường, có các biện pháp để quản lý tốt lễ hội.

Quy định thống nhất đầu mối và trách nhiệm cai trị Nhà nước về lễ hội là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan soạn thảo, trình Chính phủ ban hành Nghị định này trong Quý I năm 2018.

Theo Nghị quyết, Chính phủ cũng thống nhất sửa đổi, bổ sung Luật Cạnh tranh và các nội dung cơ bản của dự thảo Luật với phạm vi điều chỉnh theo hướng Luật Cạnh tranh là Luật điều chỉnh chung về cạnh tranh, bao gồm các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, làm căn cứ để các luật chuyên ngành cụ thể hóa hành vi cạnh tranh không lành mạnh, có tính đến yếu tố đặc điểm trong từng lĩnh vực.
 
Đồng thời tiếp tục rà soát, bảo đảm tính thống nhất giữa Luật Cạnh tranh với các luật liên quan khác.

Chính phủ lưu ý không quy định về việc thành lập cơ quan cai quản cạnh tranh thuộc Chính phủ trong dự thảo Luật.